Zoeken

Brughuis en Rolbasculebrug te Dendermonde.


12
Het bedieningscabine in 1973 De rolbasculebruggen 1985

                     Op 27/07/1921 wordt het stuk grond aangekocht waarop de huidige bedieningscabine en een brugwachterwoning zou gebouwd worden.
                     In 1938 bouwde de aannemer L.Van Beveren, voor een bedrag van 213.227 fr. het bedieningscabine voor de bediening van de twee bruggen over de Schelde.
                     Alleen de bedieningscabine werd verwezenlijkt, de brugwachterwoning is er nooit gekomen.


34
1997 2002

                    Doorheen de vrij rumoerige periode van de bruggendans, heeft er zich één gebouw toch weten stand te houden, voornamelijk bekend als het brughuis.
                    In het gebouw was de bediening ondergebracht van de beide beweegbare bruggen.
                    Opwaarts de bediening van de baanbrug, en afwaarts de bediening van de spoorbrug.
                    Naar verluid stond de Belgische Spoorwegen, erop dat de bediening totaal gescheiden zou gebeuren.
                    Daarom werd vlak naast elkaar twee quasi identieke bedieningsruimten gemaakt, elkaars spiegelbeeld.
                    De twee ruimten mochten met elkaar niet rechtstreeks in verbinding staan.
                    In het begin werden de beide bedieningsruimten afzonderlijk bemand: de baanbrug door personeel van de Speciale Dienst der Zeeschelde,
                    en de spoorbrug door personeel van de Belgische Spoorwegen.
                    Pas later werden de beide bruggen bediend door de mensen van de Zeeschelde.
                    Na de buitendienststelling van de brug, werd de ganse inboedel uitgebroken.


5
Dit is het enige overblijvende bedieningspaneel voor de bediening van de baanbrug.

                             Stelselmatig werd het gebouw gebruikt als districtsgebouw en als opslagruimte.
                             Bij de herstructurering van de Zeeschelde, met een schaalvergroting van de districten, kreeg het ganse gebouw definitief de bestemming districtsgebouw.

                               Historiek van de renovatie
                             In 1982 werd een dossier opgemaakt om een districtsgebouw met conciërgeverblijf te bouwen hier op deze plaats.
                             Het plan is nooit van de grond gekomen.
                             In 1995 bij de herstructurering van de districten kreeg het brughuis stelselmatig de functie van districtsgebouw
                             en werd er stilaan gedacht aan renovatie of herbouw. Gezien de unieke liggen was men genoodzaakt om een renovatie uit te voeren.
                             Op 28/09/2000 werd het startsein gegeven voor de verbouwing en op 6 september 2002 werd het vernieuwd districtsgebouw ingehuldigd.

                              Bouwen van de bruggen
                            1930 Boringswerken met het oog op de bouw van de bruggen, 34.348 fr.door de firma Van Den Bosche J.
                            1935 Bouwen van 2 bruggen te Dendermonde (ijzeren bovenbouw,mechanische uitrusting) 3.781.287 fr. NV Ateliers de Thirion
                            1936 Bouwen van de bruggen te Dendermonde bestek 236 van 1936 1e perceel 1.447.506 Mallens & Cornelis
                            Tweede werk: Pijler R.O. ; Landhoofd R.O. rechttreking der Schelde 2e perceel 4.956.575 fr. Mallens & Cornelis
                            1936 verleggen van het spoor voor Dendermonde
                            1938 Aanleggen van toegangswegen tot de nieuwe Schelde en Denderbrug 2.373.799 NV. Wegenbouw

                            Aan de brug, rolbasculebrug (Scherzertype), werd begonnen in 1936 en was begin Mei 1940 volledig klaar,
                            de pas in dienst gesteld brug werd reeds op 10 mei door een vijandelijke bomaanval zwaar beschadigd en enkele dagen later volledig opgeblazen,
                            alleen de twee landhoofden bleven ongedeerd.

67
Bouwen landhoofd op linkeroever. Cofferdam voor de bekisting dubbele pijler.


89
Aanvoer van de stutramen. Herbouwen van de dubbele pijler der nieuwe Scheldebruggen omstreeks 1942


1011
De werkwijze van de stutramen geplaatst in de cofferdam.


1213
Werklieden aan het werk tussen de stutramen
14

15 16
De scheepvaart diende onder de rechteroever te varen. De montagewerken aan de bruggen 1939
17
Zicht van stroomafwaarts van de baanbrug voor gewoon verkeer volledig opgesteld.

                      1941 Opruimen van de vernielde metselwerken vd Scheldebrug 1.648.275 fr. NV.Laboremus
                      De herbouwingswerken werden aangevat einde 1942.
                      De uitvoering van de verschillende aannemingen werden toevertrouwd aan 8 aannemers.
                     1 De firma,Les Atelies du Thiriau, voor de metalen bouw, voor een bedrag van 29.173.897 fr.
                     2 De firma Cornelis voor de bouw van de pijler R.O. 3.386.211 fr
                     3 De firma Sekweste Cornelis, voor de bouw van de dubbele middenpijler en pijler op L.O. voor de som van 14.660.000 fr.
                     En voor het betondek en de bestrating op de R.O. voor een bedrag van 368.607 fr.
                     4 Voor het plaatsen van 5 zware dukdalven de Firma EHBA, de som van 230.438 fr.
                     5 De firma Rouvroy voor de elektrische inrichting, 1.9000.000 fr.
                     6 De firma De Brandt voor het uitvoeren van het betondek en de bestrating op de twee overspanningen L.O. voor een bedrag van 386.896 fr.
                     7 De firma Albert De Moor, voor het aanpassen van de toegangswegen, voor 4.841.385 fr.
                     8 Voor het in orde brengen van de rolbrug bedieningscabine werd 150.000 fr. betaald aan de firma Van Praet.
                     De totale uitgaven der herbouwingswerken bedroeg de som van ongeveer 55 miljoen fr.


18192021

Opening van de brug ging door op 15/07/1950.

                     De inwijdingsplechtigheden van de nieuwe bruggen ( baan en spoorbrug) over de Schelde,
                     te Dendermonde, grepen plaats op zaterdag 15 juli 1950 in de loop van de voormiddag,
                     in tegenwoordigheid van de Minister van Openbare Werken, M. COPPE.
                     De dubbele brug, namelijk, een brug voor het weg en een brug voor het spoorverkeer, omvat een vaste overspanning van 23,50 m. langs de rechteroever,
                     twee vaste overspanningen van 23,50 m. langs de linkeroever en een beweegbare overspanning van 27,50 m.
                     Het beweegbare gedeelte is een Scherzertype, t.t.z. het bewegen der brug geschiet door basculeren van de overspanning,
                     door het rollen op een horizontale baan.
                     De vaargeul was 26 m. breed; bij geopende stand van de beweegbare overspanning is de vrije hoogte onbeperkt.
                     Bij gesloten stand biedt de brug een vrije hoogte van 2.33 m. boven gemiddeld hoogwater en 5.37m. boven gemiddeld laagwater.


22


2324
De Minister knipt het symbolisch lint door.


2526
De Minister en hoogwaardigheidsbekleders wandelen over de nieuwe Scheldebrug.

 

2728
De eerste trein reed op 15 jullie 1950 traag en statig over de nieuwe spoorbrug, toegewuifd door honderden kijklustigen.

 

2930
De voorlopige brug, in 1915 door de Duitsers gelegd te vervanging van de in oktober 1914 opgeblazen draaibrug “Veerbrug” genoemd,
bleef zowel in 1940 als in 1944 quasi onbeschadigd en heeft dus gedurende 35 jaar ononderbroken de verbinding verzekerd tussen beide oevers.
In 1950 na de opening van de nieuwe brug werd deze brug afgebroken door de firma Depret Frères, voor een bedrag van 292.820 fr.

                                     

                                                                                                                                                Foto’s tussen 1950 en de afbraak van de bruggen.

3132

3334

3536

3738

3940

4142

4344

4546

 

De Nieuwe Scheldebrug

                     Na 1975 werd ter vervanging van de rolbasculebrug weer een nog nieuwere brug over de Schelde gebouwd.


4748
1977-1978

 

4950
In 1981 werd de nieuwe spoorwegbrug geplaatst, de werkzaamheden werden aangevat op 13 maart
op 14 maart om 14 uur werd de stremming van de scheepvaart opgegeven.

 

5152
Dit is de huidige brug die momenteel in gebruik is.

Afbraak Bruggen

                               Tussen 1987-89 werd de rolbasculebrug en spoorbrug definitief afgebroken, door de aannemers
                               De Brandt – Herbosch-Kiere – Hye.

 535455
1987

565758

5960

6162
Op 27-01-1988 werd de pijler vaargeul gedynamiteerd Op 23-09-1988 werd de dubbel pijler gedynamiteerd.

                                27 nov 1987 dynamiteren van landhoofd R.O. Scheldebrug
                                4 dec 1987 dynamiteren van Pijler LO
                                27 jan 1988 pijler vaargeul gedynamiteerd
                                23 sept 1988 gedynamiteerd dubbel pijler Scheldebrug


63
Foto 23 september 1988

 

 

Filmpje dynamiteren dubbele pijler (komt eraan)

 

 

 

 

De laatste resten van de Scheldebrug zijn voorgoed verdwenen.

Opmaak: Paul Piron